Educational Psychology - Tâm Lý Giáo Dục (MS 381)

Tác giả
Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chapter 1. Educational Psychology: A Foundation for Teaching

Chapter 2. Theories of Development

Chapter 3. Behavioral Theories of Learning

Chapter 4. Cognitive Theories of Learning: Basic Concept

Chapter 5. Student-Centered and Constructivist Approaches to Instruction

Chapter 6. Motivating Students to Learn

Chapter 7. Effective Learning Environments

Chia sẻ bài này qua: