English Semantics & Pragmatics (MS 382)

English Semantics & Pragmatics (MS 382)

English Semantics & Pragmatics (MS 382)

Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right

Part 1: SEMANTICS

I. Definition

II. Sentences, utterances & propositions

III. Semantic feature / property

IV. Semantic/lexical field

V. Reference, referent, & sense

VI. Referring expressions

VII. Types of meaning

VIII. Meaning properties / characteristics

IX. Meaning relation

X. Types of sentence basing on truth value

Part 2: PRAGMATICS

I. Definition

II. Speech act

III. The cooperative principle

IV. Implicature

V. Presupposition