FAMILY AND FRIEND 3 (MS 865)

FAMILY AND FRIEND 3 (MS 865)

FAMILY AND FRIEND 3 (MS 865)

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản
Coppy right Chưa rõ

Starter: Lesson One
UNIT 1: Clean up!
UNIT 2: Our new things.
UNIT 3: Do you have a milkshake?
Review 1
UNIT 4: We have English!
UNIT 5: Let’s buy presents!
UNIT 6: What time is it?
Review 2
UNIT 7 Where does she works?
UNIT 8: It’s hot today!
UNIT 9: What are you wearing?
Review 3.
UNIT 10. You’re sleeping!
UNIT 11: Look at all the animals!
UNIT 12 Look at the photos!
Review 4