Giáo Trình Luyện Nghe Nói Tiếng Anh - Interaction 2. Listening Speaking (MS-307)

Tác giả
Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chapter 1: Education and student life

Chapter 2: City life

Chapter 3: Business and money

Chapter 4: Jobs and positions

Chapter 5: Life style Around the World

Chapter 6: Global connections

Chapter 7: Language and communication

Chapter 8: Tastes and Preferences

Chapter 9: New Frontiers

Chapter 10: Ceremonies

Chia sẻ bài này qua: