Giáo Trình Luyện Nghe Nói Tiếng Anh - Interaction 2. Listening Speaking (MS-307)

Giáo Trình Luyện Nghe Nói Tiếng Anh - Interaction 2. Listening Speaking (MS-307)

Giáo Trình Luyện Nghe Nói Tiếng Anh - Interaction 2. Listening Speaking (MS-307)

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right

Chapter 1: Education and student life

Chapter 2: City life

Chapter 3: Business and money

Chapter 4: Jobs and positions

Chapter 5: Life style Around the World

Chapter 6: Global connections

Chapter 7: Language and communication

Chapter 8: Tastes and Preferences

Chapter 9: New Frontiers

Chapter 10: Ceremonies