Giáo trình Ngữ nghĩa ngữ dụng học tiếng Anh - English Semantics & Pragmatics (MS-382)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Part 1: SEMANTICS

I. Definition

II. Sentences, utterances & propositions

III. Semantic feature / property

IV. Semantic/lexical field

V. Reference, referent, & sense

VI. Referring expressions

VII. Types of meaning

VIII. Meaning properties / characteristics

IX. Meaning relation

X. Types of sentence basing on truth value

Part 2: PRAGMATICS

I. Definition

II. Speech act

III. The cooperative principle

IV. Implicature

V. Presupposition

Các liên kết tải sách

Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ

Chia sẻ bài này qua: