Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh-Viet / Viet-Anh (MS-375)

Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh-Viet / Viet-Anh (MS-375)

Hướng dẫn kỹ thuật phiên dịch Anh-Viet / Viet-Anh (MS-375)

Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Tổng hợp TPHCM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN TỔNG HỢP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Chương 1: Các cấp độ và loại hình dịch (Levels+ and Types of Interpreting)

Chương 2: Tiêu chí, quy tắc, và đạo đức của người phiên dịch (The Criteria, Rules, and Codes of Ethics)

Chương 3: Nghe hiểu để dịch (Understanding the Message to Translate)

Chương 4: Trí nhớ (Memory)

Chương 5: Ghi chép để dịch (Take Notes to Interpret)

Chương 6: Từ đồng nghĩa và sự kết hợp từ (Synonyms and Collocations)

Chương 7: Diễn giải và tái diễn đạt (Paraphrase and Reformulation)

Chương 8: Đơn giản hóa (Simplification)

Chương 9: Giải thích và dịch tên riêng (Explanation and the Interpretation of Proper Names)

Chương 10: Kỹ năng trình bày (Presentation) 

Các liên kết tải sách

Ebook.chm   |   Nghe toàn bộ