Hướng Dẫn Kỹ Thuật Phiên Dịch Anh – Việt & Việt - Anh (MS 375)

Chủ đề
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Lời cảm ơn (Acknowledgement)

Đề dẫn (Introduction)

Chương 1: Các cấp độ và loại hình dịch (Levels+ and Types of Interpreting)

Chương 2: Tiêu chí, quy tắc, và đạo đức của người phiên dịch (The Criteria, Rules, and Codes of Ethics)

Chương 3: Nghe hiểu để dịch (Understanding the Message to Translate)

Chương 4: Trí nhớ (Memory)

Chương 5: Ghi chép để dịch (Take Notes to Interpret)

Chương 6: Từ đồng nghĩa và sự kết hợp từ (Synonyms and Collocations)

Chương 7: Diễn giải và tái diễn đạt (Paraphrase and Reformulation)

Chương 8: Đơn giản hóa (Simplification)

Chương 9: Giải thích và dịch tên riêng (Explanation and the Interpretation of Proper Names)

Chương 10: Kỹ năng trình bày (Presentation)

Chia sẻ bài này qua: