Parts Of Speech (MS 347)

Tác giả
Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách
  • n. (noun) - a name word
  • v. (verb) - an action word
  • ad. (adjective/adverb) - a describing word
  • prep. (preposition) - a word used to show a relation
  • pro. (pronoun) - a word used in place of a noun
  • conj. (conjunction) - a joining word

Chia sẻ bài này qua: