Post Graduate Entrance Exam Preparation (MS 842)

 Post Graduate Entrance Exam Preparation (MS 842)

Post Graduate Entrance Exam Preparation (MS 842)

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right Chưa rõ

GRAMMAR

1. How much ... ? How many... ?

2. Some and Any

3. Adjectives 

4. Adverbs 

PART 1 VOCABULARY

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Practice 4

Practice 5

Practice 6

Practice 7

Practice 8

Practice 9

Practice 10

PART 2 READING COMPREHENSION

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Practice 4

Practice 5

Practice 6

Practice 7

Practice 8

Practice 9

Practice 10

PART 3 GUIDED CLOZE

Exercise 1

Exercise 2

Exercise 3

Exercise 4

Exercise 5

Exercise 6

Exercise 7

Exercise 8

Exercise 9

Exercise 10

PART 4 SENTENCE BUILDING

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Practice 4

Practice 5

Practice 6

Practice 7

Practice 8

Practice 9

Practice 10

PART 5 WRITING

SAMPLE TEST