Post Graduate Entrance Exam Preparation (MS 842)

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

GRAMMAR

1. How much ... ? How many... ?

2. Some and Any

3. Adjectives 

4. Adverbs 

PART 1 VOCABULARY

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Practice 4

Practice 5

Practice 6

Practice 7

Practice 8

Practice 9

Practice 10

PART 2 READING COMPREHENSION

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Practice 4

Practice 5

Practice 6

Practice 7

Practice 8

Practice 9

Practice 10

PART 3 GUIDED CLOZE

Exercise 1

Exercise 2

Exercise 3

Exercise 4

Exercise 5

Exercise 6

Exercise 7

Exercise 8

Exercise 9

Exercise 10

PART 4 SENTENCE BUILDING

Practice 1

Practice 2

Practice 3

Practice 4

Practice 5

Practice 6

Practice 7

Practice 8

Practice 9

Practice 10

PART 5 WRITING

SAMPLE TEST

Chia sẻ bài này qua: