Spotlight On The USA (MS 342)

Tác giả
Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Introduction: The American People     

Chapter 1. New England 

Chapter 2. New York      

Chapter 3. The Mid-Atlantic Region    

Chapter 4. The South     

Chapter 5. The Midwest  

Chapter 6. The Southwest        

Chapter 7. The Rocky Mountain Region       

Chapter 8. The Pacific Northwest and Alaska        

Chapter 9. California and Hawaii        

Answer Key

Chia sẻ bài này qua: