Spotlight On The USA (MS 342)

Spotlight On The USA (MS 342)

Spotlight On The USA (MS 342)

Tác giả: Randee Falk
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right

Introduction: The American People     

Chapter 1. New England 

Chapter 2. New York      

Chapter 3. The Mid-Atlantic Region    

Chapter 4. The South     

Chapter 5. The Midwest  

Chapter 6. The Southwest        

Chapter 7. The Rocky Mountain Region       

Chapter 8. The Pacific Northwest and Alaska        

Chapter 9. California and Hawaii        

Answer Key