Tài Liệu Học Tiếng Anh (MS-306)

Tài Liệu Học Tiếng Anh (MS-306)

Tài Liệu Học Tiếng Anh (MS-306)

Tác giả: Chưa rõ
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 0
Coppy right

Chapter 2: Reading for main ideas

Lesson 44: Overview questions main idea, main topic, and main purpose questions

Lesson 45: Factual questions, negative questions, and scanning questions factual questions