Techniques And Principles In Language Teaching (MS 387)

Techniques And Principles In Language Teaching (MS 387)

Techniques And Principles In Language Teaching (MS 387)

Tác giả: Diane Larsen-Freeman
Chủ đề: Ngoại ngữ
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1986
Coppy right

Chapter 1. Introduction

Chapter 2. The Grammar Translation Method

Chapter 3. The Direct Method

Chapter 4. The Audio-Lingual Method

Chapter 5. The Silent Way

Chapter 6. Suggestopedia

Chapter 7. Community Language Learning

Chapter 8. The Total Physical Response Method

Chapter 9. The Communicative Approach

Epilogue