Văn Hóa Mỹ (MS-341)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
2011
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Part 1. The American character

Part 2. Marriage, American style

Part 3. American family life

Part 4. Religion in American life

Part 5. Eating the American way

Part 6. American etiquette

Part 7. The American economy

Part 8. American education: the first 12 years

Part 9. Higher education in the USA

Chia sẻ bài này qua: