The Buddha's Path of Virtue: A Translation of the Dhammapada

The Buddha's Path of Virtue: A Translation of the Dhammapada

The Buddha's Path of Virtue: A Translation of the Dhammapada

Tác giả: Frank Lee Woodward
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2011
Coppy right


I. The Pairs
II. Heedfulness
III. The Mind
IV. Flowers
V. Fools
VI. The Wise
VII. The Arahat—The Worthy
VIII. The Thousands
IX. Evil
X. Punishment
XI. Old Age
XII. The Self
XIII. The World
XIV. The Awakened One
XV. Happiness
XVI. Affections
XVII. Anger
XVIII. Impurity
XIX. The Just
XX. The Path
XXI. Divers Verses
XXII. The Evil Way
XXIII. The Elephant
XXIV. Craving
XXV. The Mendicant
XXVI. The Brahmana