Every Step in Canning

Every Step in Canning

Every Step in Canning

Tác giả: Grace Viall Gray
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản unknown
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2004
Coppy right Unknown

 I. GETTING READY TO CAN

II. SOFT FRUITS AND BERRIES

III. HARD FRUITS

IV. VEGETABLES

V. SOUPS

VI. JELLIES, JAMS, PRESERVES, MARMALADES, FRUIT JUICES AND SIRUPS

VII. MEAT

VIII. FISH

IX. EASY METHODS OF CANNING IN TIN

X. INTERMITTENT CANNING OR FRACTIONAL STERILIZATION

XI. WHY CANNED GOODS SPOIL

XII. GETTING READY TO DRY

XIII. HOW TO DRY FRUITS

XIV. HOW TO DRY VEGETABLES

XV. EVERY STEP IN BRINING

XVI. CURING, SMOKING AND PRESERVING MEAT

XVII. PRESERVED OR "CANNED" EGGS

XVIII. HOME STORAGE OF VEGETABLES

XIX. HOW TO MARKET HOME CANNED PRODUCE EVERY STEP IN CANNING