The Hymns of Prudentius

The Hymns of Prudentius

The Hymns of Prudentius

Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2005
Coppy right

I. Hymnus ad Galli Cantum

I. Hymn at Cock-Crow

II. Hymnus Matutinus

II. Morning Hymn

III. Hymnus ante Cibum

III. Hymn before Meat

IV. Hymnus post Cibum

IV. Hymn after Meat

V. Hymnus ad Incensum Lucernae

V. Hymn for the Lighting of the Lamps

VI. Hymnus ante Somnum

VI. Hymn before Sleep

VII. Hymnus Ieiunantium

VII. Hymn for Those Who Fast

VIII. Hymnus post Ieiunium

VIII. Hymn after Fasting

IX. Hymnus Omnis Horae

IX. Hymn for All Hours

X. Hymnus ad Exequias Defuncti

X. Hymn for the Burial of the Dead

XI. Hymnus Kalendas Ianuarias

XI. Hymn for Christmas-Day

XII. Hymnus Epiphaniae

XII. Hymn for the Epiphany Epilogus Epilogue Notes Translator's Note The Title The Preface I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII PRAEFATIO