The Smalcald Articles Articles of Christian Doctrine which were to have been presented on our part to the Council, if any had been assembled at Mantua or elsewhere, indicating what we could accept or yield, and what we could not.--1537

The Smalcald Articles Articles of Christian Doctrine which were to have been presented on our part to the Council, if any had been assembled at Mantua or elsewhere, indicating what we could accept or yield, and what we could not.--1537

The Smalcald Articles Articles of Christian Doctrine which were to have been presented on our part to the Council, if any had been assembled at Mantua or elsewhere, indicating what we could accept or yield, and what we could not.--1537

Tác giả: Martin Luther
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2013
Coppy right

Preface of Dr. Martin Luther.

            THE FIRST PART

            THE SECOND PART

            Article II: Of the Mass.

            Article III: Of Chapters and Cloisters.

            Article IV: Of the Papacy.

            THE THIRD PART OF THE ARTICLES.