The Zen Experience

The Zen Experience

The Zen Experience

Tác giả: Thomas Hoover
Chủ đề: Chuyên ngành khác
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2010
Coppy right

Preface to Zen

Taoism: The Way to Zen

Lao Tzu

Chuang Tzu

Kuo Hsiang: A Neo-Taoist

The Seven Sages of the Bamboo Grove

The Buddhist Roots of Zen

The Buddha

Nagarjuna

Kumarajiva

Seng-chao

Tao-sheng

The Synthesis

PART I. THE EARLY MASTERS

1. Bodhidharma: First Patriarch of Zen

2. Hui-k'o: Second Patriarch of Zen

3. Seng-Ts'an, Tao-hsin, Fa-jung, and Hung-jen: Four Early Masters

4. Shen-hsiu and Shen-hui: "Gradual" and

"Sudden" Masters

5. Hui-neng: Sixth Patriarch and Father of Modern Zen

PART II. THE GOLDEN AGE OF ZEN

6. Ma-tsu: Originator of "Shock" Enlightenment

7. Huai-hai: Father of Monastic Ch'an

8. Nan-ch'uan and Chao-chou: Masters of the Irrational

9. P'ang and Han-shan: Layman and Poet

10. Huang-po: Master of the Universal Mind

PART III. SECTARIANISM AND THE KOAN

11. Lin-chi: Founder of Rinzai Zen

12. Tung-shan and Ts'ao-shan: Founders of Soto Zen

13. Kuei-shan, Yun-men, and Fa-yen: Three Minor Houses

14. Ta-hui: Master of the Koan

PART IV. ZEN IN JAPAN

15. Eisai: The First Japanese Master

16. Dogen: Father of Japanese Soto Zen

17. Ikkyu: Zen Eccentric

18. Hakuin: Japanese Master of the Koan

19. Reflections

Notes

Bibliography