Ancient and Modern Physics

Ancient and Modern Physics

Ancient and Modern Physics

Tác giả: Thomas E. Willson
Chủ đề: Vật lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2004
Coppy right

 I. Physical Basis of Metaphysics
 II. The Two Kinds of Perception
 III. Matter and Ether
 IV. What a Teacher Should Teach
 V. The Four Manifested Planes
 VI. One Place on Earth
 VII. The Four Globes
 VIII. The Battle Ground
 IX. The Dual Man
 X. The Septenary World
 XI. Stumbling blocks in Eastern Physics