Ancient and Modern Physics

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2004
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 I. Physical Basis of Metaphysics
 II. The Two Kinds of Perception
 III. Matter and Ether
 IV. What a Teacher Should Teach
 V. The Four Manifested Planes
 VI. One Place on Earth
 VII. The Four Globes
 VIII. The Battle Ground
 IX. The Dual Man
 X. The Septenary World
 XI. Stumbling blocks in Eastern Physics

Chia sẻ bài này qua: