Opticks or, a Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections, and Colours of Light

Opticks or, a Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections, and Colours of Light

Opticks or, a Treatise of the Reflections, Refractions, Inflections, and Colours of Light

Tác giả: Isaac Newton
Chủ đề: Vật lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2010
Coppy right