ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Audio With Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản CHÍNH TRỊ QUỐC GIA – SỰ THẬT
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2011
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA - SỰ THẬT

Thực hiện các nghị quyết của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là Nghị quyết Trung ương 5 khóa X về công tác tư tưởng, lý luận, báo chí trước yêu cầu mới, ngày 18-9-2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT về Chương trình môn học Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản Giáo trình Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Mmh.

Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả đã kế thừa những nội dung của Giáo trình Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam của Hội đồng Trung ương chỉ đạo biên soạn giáo trình quốc gia các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và giáo trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức biên soạn. Tập thể tác giả đã nhận được góp ý của nhiều tập thể, như Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương... và cá nhân các nhà khoa học, cũng như đội ngũ giảng viên các trường đại học, cao đẳng trong cả nước, đặc biệt là của PGS. TS. Tô Huy Rứa, GS. TS. Phùng Hữu Phú, GS. Nguyễn Đức Bình, GS. TS. Lê Hữu Nghĩa, GS. TS. Lê Hữu Tầng, GS. TS. Hoàng Chí Bảo, GS. TS. Trần Ngọc Hiên, PGS. TS. Nguyễn Trọng Phúc, GS. TS. Trần Văn Bính, PGS. Lê Mậu Hãn, PGS. TS. Nguyên Văn Nhật, PGS. Lê Thế Lạng, PGS. TS. Trần Kiến Đỉnh, PGS. TS. Triệu Quang Tiến, PGS. TS. Phạm Duy Đức, PGS. TS. An Như Hải, PGS. TS. Nguyễn Khắc Thanh, TS. Lê Văn Thai...

Sau một thời gian thực hiện, tiếp thu những góp ý xác đáng của các trường đại học, cao đẳng, của đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, của các nhà khoa học; tiếp thu tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Chỉ đạo và tập thể tác giả đã tiến hành sửa chữa, bổ sung giáo trình.

Tuy nhiên, do những hạn chế khách quan và chủ quan nên vẫn còn những nội dung cần tiếp tục được bổ sung và sửa đổi, chúng tôi rất mong nhận được nhiều góp ý để lần tái bản sau giáo trình được hoàn chỉnh hơn.