On the Improvement of the Understanding

On the Improvement of the Understanding

On the Improvement of the Understanding

Tác giả: Baruch Spinoza
Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2014
Coppy right

On the Improvement of the Understanding

Of the ordinary objects of men's desires

Of the true and final good

Certain rules of life

Of the four modes of perception

Of the best mode of perception

Of the instruments of the intellect, or true ideas

Answers to objections