Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic

Tác giả
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 CHAPTER I

            THE COMIC IN GENERAL—THE COMIC ELEMENT IN FORMS AND MOVEMENTS—EXPANSIVE FORCE OF THE COMIC

 CHAPTER II

            THE COMIC ELEMENT IN SITUATIONS AND THE COMIC ELEMENT IN WORDS

 CHAPTER II

            THE COMIC IN CHARACTER

Chia sẻ bài này qua: