Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic

Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic

Laughter: An Essay on the Meaning of the Comic

Tác giả: Henri Bergson
Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2009
Coppy right

 CHAPTER I

            THE COMIC IN GENERAL—THE COMIC ELEMENT IN FORMS AND MOVEMENTS—EXPANSIVE FORCE OF THE COMIC

 CHAPTER II

            THE COMIC ELEMENT IN SITUATIONS AND THE COMIC ELEMENT IN WORDS

 CHAPTER II

            THE COMIC IN CHARACTER