Ontology or the Theory of Being

Ontology or the Theory of Being

Ontology or the Theory of Being

Tác giả: Peter Coffey
Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2011
Coppy right

Preface.

            General Introduction.

            Chapter I. Being And Its Primary Determinations.

            Chapter II. Becoming And Its Implications.

            Chapter III. Existence And Essence.

            Chapter IV. Reality As One And Manifold.

            Chapter V. Reality And The True.

            Chapter VI. Reality And The Good.

            Chapter VII. Reality And The Beautiful.

            Chapter VIII. The Categories Of Being. Substance And Accident.

            Chapter IX. Nature And Person.

            Chapter X. Some Accident-Modes Of Being: Quality.

            Chapter XI. Quantity, Space And Time.

            Chapter XII. Relation; The Relative And The Absolute.

            Chapter XIII. Causality; Classification Of Causes.

            Chapter XIV. Efficient Causality; Phenomenism And Occasionalism.

            Chapter XV. Final Causes; Universal Order.

            Index.

            Footnotes