The Principles Of Aesthetics

The Principles Of Aesthetics

The Principles Of Aesthetics

Tác giả: Dewitt H. Parker
Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2004
Coppy right
 CHAPTER I. Introduction: Purpose and Method
 
 CHAPTER II. The Definition of Art
 
 CHAPTER III. The Intrinsic Value of Art
 
 CHAPTER IV. The Analysis of the Aesthetic Experience: The Elements of the Experience
 
 CHAPTER V. The Analysis of the Aesthetic Experience: The Structure of the Experience
 
 CHAPTER VI. The Problem of Evil in Aesthetics, and Its Solution through the Tragic, Pathetic, and Comic
 
 CHAPTER VII. The Standard of Taste
 
 CHAPTER VIII. The Aesthetics of Music
 
 CHAPTER IX. The Aesthetics of Poetry
 
 CHAPTER X. Prose Literature
 
 CHAPTER XI. The Dominion of Art over Nature: Painting
 
 CHAPTER XII. The Dominion of Art over Nature: Sculpture
 
 CHAPTER XIII. Beauty in the Industrial Arts: Architecture
 
 CHAPTER XIV. The Function of Art: Art and Morality
 
 CHAPTER XV. The Function of Art: Art and Religion