The Republic

The Republic

The Republic

Tác giả: Plato
Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2016
Coppy right

INTRODUCTION AND ANALYSIS
            THE REPUBLIC.

            PERSONS OF THE DIALOGUE.

            BOOK I.

            BOOK II.

            BOOK III.

            BOOK IV.

            BOOK V.

            BOOK VI.

            BOOK VII.

            BOOK VIII.

            BOOK IX.

            BOOK X.