Utilitarianism

Utilitarianism

Utilitarianism

Tác giả: John Stuart Mill
Chủ đề: Chính trị - Triết học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Braille All Contractions, Daisy Text, Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 2004
Coppy right Chưa rõ

 

            CONTENTS.
 CHAPTER I. GENERAL REMARKS
 CHAPTER II. WHAT UTILITARIANISM IS
 CHAPTER III. OF THE ULTIMATE SANCTION OF THE PRINCIPLE OF UTILITY
 CHAPTER IV. OF WHAT SORT OF PROOF THE PRINCIPLE OF UTILITY IS SUSCEPTIBLE
 CHAPTER V. OF THE CONNEXION BETWEEN JUSTICE AND UTILITY