Increasing Human Efficiency in Business

Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1998
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách
CHAPTER
 I. THE POSSIBILITY OF INCREASING HUMAN EFFICIENCY
II. IMITATION AS A MEANS OF INCREASING HUMAN EFFICIENCY
III. COMPETITION AS A MEANS OF INCREASING HUMAN EFFICIENCY
IV. LOYALTY AS A MEANS OF INCREASING HUMAN EFFICIENCY
V. CONCENTRATION AS A MEANS OF INCREASING HUMAN EFFICIENCY
VI. WAGES AS A MEANS OF INCREASING HUMAN EFFICIENCY
VII. PLEASURE AS A MEANS OF INCREASING HUMAN EFFICIENCY
VIII. THE LOVE OF THE GAME AND EFFICIENCY
IX. RELAXATION AS A MEANS OF INCREASING HUMAN EFFICIENCY
X. THE RATE OF IMPROVEMENT IN EFFICIENCY
XI. PRACTICE PLUS THEORY
XII. MAKING EXPERIENCE AN ASSET: JUDGMENT FORMATION
XIII. CAPITALIZING EXPERIENCE: HABIT FORMATION

Chia sẻ bài này qua: