Increasing Human Efficiency in Business

Increasing Human Efficiency in Business

Increasing Human Efficiency in Business

Tác giả: Walter Dill Scott
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Public domain
Năm xuất bản 1998
Coppy right
CHAPTER
 I. THE POSSIBILITY OF INCREASING HUMAN EFFICIENCY
II. IMITATION AS A MEANS OF INCREASING HUMAN EFFICIENCY
III. COMPETITION AS A MEANS OF INCREASING HUMAN EFFICIENCY
IV. LOYALTY AS A MEANS OF INCREASING HUMAN EFFICIENCY
V. CONCENTRATION AS A MEANS OF INCREASING HUMAN EFFICIENCY
VI. WAGES AS A MEANS OF INCREASING HUMAN EFFICIENCY
VII. PLEASURE AS A MEANS OF INCREASING HUMAN EFFICIENCY
VIII. THE LOVE OF THE GAME AND EFFICIENCY
IX. RELAXATION AS A MEANS OF INCREASING HUMAN EFFICIENCY
X. THE RATE OF IMPROVEMENT IN EFFICIENCY
XI. PRACTICE PLUS THEORY
XII. MAKING EXPERIENCE AN ASSET: JUDGMENT FORMATION
XIII. CAPITALIZING EXPERIENCE: HABIT FORMATION