Rèn nghị lục để lập thân.

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
1999
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần (I) Sự thành công và nghị lực
Chương 1 Muốn thành công không thể trong ở sự may rủi
Chương 2 mà phải có tư cách
Chương 3 Nghị lực là gì
Chương 4 Những bệnh nghị lực
Phần (II) Phương pháp rèn nghị lực
Chương 1 Ảnh hưởng của trí tuệ và tình cảm tới nghị lục
Chương 2 Suy nghĩ
Chương 3 Quyết định
Chương 4 Hành động
Chương 5 Tăng cường nghị lực

 

Chia sẻ bài này qua: