Từ tốt đến vĩ đại

Ảnh bìa sách
Từ tốt đến vĩ đại
Tác giả
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2017
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Mục lục

CHƯƠNG MỘT: TỐT LÀ KẺ THÙ CỦA VĨ ĐẠI

CHƯƠNG HAI: KHẢ NĂNG LÃNH ĐẠO CẤP ĐỘ 5

CHƯƠNG BA: CON NGƯỜI ĐI TRƯỚC - CÔNG VIỆC THEO SAU

CHƯƠNG BỐN: ĐỐI MẶT SỰ THẬT PHŨ PHÀNG (Nhưng đừng mất niềm tin)

CHƯƠNG NĂM: KHÁI NIỆM CON NHÍM (Sự đơn giản trong ba vòng tròn)

CHƯƠNG SÁU: VĂN HÓA KỶ LUẬT

CHƯƠNG BẢY: BÀN ĐẠP CÔNG NGHỆ

CHƯƠNG TÁM: BÁNH ĐÀ VÀ VÒNG LẨN QUẨN

CHƯƠNG CHÍN: TỪ TỐT ĐẾN VĨ ĐẠI ĐẾN XÂY DỰNG ĐỂ TRƯỜNG TỒN

PHỤ LỤC

Chia sẻ bài này qua: