ỨNG XỬ VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÓ CHỊU - DEALING WITH DIFFICULT PEOPLE

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

 
Lời giới thiệu
Chương 1: Ứng xử với những người khó chịu
Chương 2: Nhận diện 10 hành vi không mong muốn nhất
Chương 3: Lựa chọn cách tiếp cận
Chương 4: Tìm hiểu bốn ý định
Chương 5:Tìm hiểu ý định đầu tiên: hoàn thành công việc
Chương 6: Tìm hiểu ý định thứ hai: làm đúng cách
Chương 7: Tìm hiểu ý định thứ ba: hòa thuận
Chương 8: Tìm hiểu ý định thứ tư: được công nhận
Chương 9: Nhận biết hậu quả khi những ý định bị đe dọa
Chương 10: Giảm thiểu sự khác biệt
Chương 11: Lắng nghe để hiểu
Chương 14: Hướng tới và kỳ vọng kết quả tốt nhất
Chương 15: Khơi gợi điểm mạnh ở người Xe-tăng(Tank)
Chương 16: Khơi gợi điểm mạnh ở người Bắn-tỉa(Sniper)
Chương 17: Khơi gợi điểm mạnh ở người Gì-cũng-biết(Know-It-All)
Chương 18: Khơi gợi điểm mạnh ở người Tưởng-rằng-gì-cũng-biết(Think-They-Know-It-All)
Chương 19: Khơi gợi điểm mạnh ở người Lựu-đạn(Grenade)
Chương 20: Khơi gợi điểm mạnh ở người Vâng-dạ(Yes Person)
Chương 21: Khơi gợi điểm mạnh ở người Có-thể(Maybe person)
Chương 22: Khơi gợi điểm mạnh ở người Câm-nín(Nothing person)
Chương 23: Khơi gợi điểm mạnh ở người Bi-quan(No person)
Chương 24: Khơi gợi điểm mạnh ở người Than-vãn(Whiner)
Chương 25: Ba bước hành động đầu tiên
Lời cảm ƠN
 

Chia sẻ bài này qua: