Sinh Học 11

Sinh Học 11

Sinh Học 11

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Sinh học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

Bài 1. Môi trường và các nhân tố sinh thái   

Bài 2. Môi trường và các nhân tố sinh thái (tiếp theo)      

Bài 3. Sự thích nghi của sinh vật với môi trường sống    

Bài 4. Thực hành: nhận biết môi trường và ảnh hưởng của một số nhân tố sinh thái lên sinh vật    

Bài 5. Quần thể     

Bài 6. Quần xã sinh vật  

Bài 7. Diễn thế sinh thái  

Bài 8. Hệ sinh thái

Bài 9. Hệ sinh thái (tiếp theo)   

Bài 10. Thực hành: Quan sát một quần xã. Lập sơ đồ về mối quan hệ dinh dưỡng trong hệ sinh thái thông qua chuỗi và lưới thức ăn     

Bài 11. Sinh quyển và tài nguyên       

Bài 12. Tác động của con người và hậu quả của nó đối với sinh quyển

Bài 13. Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững

Bài 14. Thực hành: tìm hiểu và thống kê tác động của môi trường đối với đời sống con người         

Bài 15. Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử    

Bài 16. Axit nuclêôtit (tiếp theo) và prôtêin   

Bài 17. Sinh tổng hợp prôtêin   

Bài 18. Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào       

Bài 19. Thực hành: làm tiêu bản và quan sát nhiễm sắc thể       

Bài 20. Menđen và di truyền học        

Bài 21. Lai một cặp tính trạng   

Bài 22. Lai hai và nhiều cặp tính trạng

Bài 23. Liên kết gen        

Bài 24. Hoán vị gen        

Bài 25. Tác động qua lại giữa các gen         

Bài 26. Sự di truyền giới tính    

Bài 27. Di truyền liên kết với giới tính 

Bài 28. Sự di truyền qua tế bào chất  

Bài 29. Thực hành: Lai giống cà chua