Sinh Học 11 - Nâng Cao (MS-216)

Chủ đề
Thể loại
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

CHƯƠNG 1. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

Bài 1: Trao đổi nước ở thực vật

Bài 2: Trao đổi nược ở thực vật (tiếp theo)

Bài 3: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật

Bài 4: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Bài 5: Trao đổi khoáng và nitơ ở thực vật (tiếp theo)

Bài 6: Thực hành: Thoát hơi nước và bố trí thí nghiệm về phân bón

Bài 7: Quang hợp

Bài 8: Quang hợp và các nhóm thực vật

Bài 9: Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Bài 10: Quang hợp và năng suất cây trồng

Bài 11: Hô hấp ở thực vật

Bài 12: Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp

Bài 13: Thực hành: Tách chiết sắc tố lá và tách các nhóm sắc tố bằng phương pháp hóa học

Bài 14: Thực hành: Chứng minh quá trình hô hấp tỏa nhiệt

Bài 15: Tiêu hóa

Bài 16: Tiêu hóa (tiếp theo)

Bài 17: Hô hấp

Bài 18: Tuần hoàn

Bài 19: Hoạt động của các cơ quan tuần hoàn

Bài 20: Cân bằng nội môi

Bài 21: Thực hành: Tìm hiểu hoạt động của tim ếch

Bài 22: Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

Bài 23: Hướng động

Bài 24: Ứng động

Bài 25: Thực hành: Hướng động

Bài 26: Cảm ứng ở động vật

Bài 27 Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)

Bài 28: Điện thế nghỉ và điện thế hoạt động

Bài 29: Dẫn truyền xung thần kinh trong cung phản xạ

Bài 30: Tập tính

Bài 31: Tập tính (tiếp theo)

Bài 32: Tập tính (tiếp theo)

Bài 33: Thực hành: Xem phim về một số tập tính ở động vật

CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

Bài 34: Sinh trưởng ở thực vật

Bài 35: Hoocmôn thực vật

Bài 36: Phát triển ở thực vật có hoa

Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 38: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Bài 39: Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật (tiếp theo)

Bài 40: Thực hành: Quan sát sinh trưởng và phát triển của một số động vật

CHƯƠNG IV. SINH SẢN

Bài 41: Sinh sản vô tính ở thực vật

Bài 42: Sinh sản hữu tính ở thực vật

Bài 43: Thực hành: Nhân giống giâm, chiết, ghép ở thực vật

Bài 44: Sinh sản vô tính ở động vật

Bài 45: Sinh sản hữu tính ở động vật

Bài 46: Cơ chế điều hoà sinh sản

Bài 47: Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người

Bài 48: Ôn tập chương II, III và IV

Chia sẻ bài này qua: