Sinh Học 12

Sinh Học 12

Sinh Học 12

Tác giả: Nhiều tác giả
Chủ đề: Sinh học
Thể loại: Sách giáo khoa
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2006
Coppy right

Bài 1. Đột biến gen         

Bài 2 và 3. Đột biến nhiễm sắc thể     

Bài 4. Thường biến

Bài 5. Kĩ thuật di truyền

Bài 6. Đột biến nhân tạo

Bài 7 và 8. Các phương pháp lai

Bài 9. Các phương pháp chọn lọc

Bài 10. Phương pháp nghiên cứu di truyền ở người và ứng dụng trong y học

Bài 11. bản chất sự sống

Bài 12. Sự phát sinh sự sống trên Quả đất

Bài 13. Hóa thạch và sự phân chia thời gian địa chất

Bài 14. Sự sống trong các đại Thái cổ, NGuyên sinh và Cổ sinh

Bài 15. Sự sống trong đại Trung sinh và đại Tân sinh

Bài 16. Thuyết tiến hóa cổ điển

Bài 17. Thuyết tiến hóa hiện đại

Bài 18. Sự cân bằng thành phân kiểu gen trong quần thể giao phối

Bài 19 và 20. Các nhân tố tiến hóa

Bài 21. Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi

Bài 22. Loài

Bài 23. Quá trình hình thành loài mới

Bài 24. Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hóa của sinh giới

Bài 25. Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người

Bài 26. Các giai đoạn chính trong quá trình phát sinh loài người

Bài 27. Các nhân tố chi phối quá trình phát sinh loài người

Bài 28. Sinh học hiện đại – Đặc điểm và triển vọng