Sinh Học Lớp 12 (MS-204)

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2008
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

PHẦN 5: DI TRUYỀN HỌC

Chương 1. CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

Bài 1. Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN

Bài 2. Phiên mã và dịch mã

Bài 3. Điều hòa hoạt động của gen

Bài 4. Đột biến gen

Bài 5. Nhiễm sắc thể

Bài 6. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể

Bài 7. Đột biến số lượng nhiễm sắc thể

Bài 8. Bài tập chương 1

Bài 9. Thực hành: Xem phim về cơ chế nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã

Bài 10. Thực hành: Quan sát các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể trên tiêu bản cố định hay trên tiêu bản tạm thời

Chương 2. TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN

Bài 11. Quy luật phân li

Bài 12. Quy luật phân li độc lập

Bài 13. Sự tác động của nhiều gen và tính đa hiệu của gen

Bài 14. Di truyền liên kết

Bài 15. Di truyền liên kết với giới tính

Bài 16. Di truyền ngoài nhiễm sắc thể

Bài 17. Ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen

Bài 18. Bài tập Chương 2

Bài 19. Thực hành: Lai giống

Chương 3. DI TRUYỀN HỌC QUẦN THỂ

Bài 20. Cấu trúc di truyền của quần thể

Bài 21. Trạng thái cân bằng của quần thể giao phối ngẫu nhiên

Chương 4. ỨNG DỤNG DI TRUYỀN HỌC

Bài 22. Chọn giống vật nuôi và cây trồng

Bài 23. Chọn giống vật nuôi và cây trồng (tiếp theo)

Bài 24. Tạo giống bằng công nghệ tế bào

Bài 25. Tạo giống bằng công nghệ gen

Bài 26. Tạo giống bằng công nghệ gen (tiếp theo)

Chương 5. DI TRUYỀN HỌC NGƯỜI

Bài 27. Phương pháp nghiên cứu di truyền người

Bài 28. Di truyền y học

Bài 29. Di truyền y học (tiếp theo)

Bài 30. Bảo vệ vốn gen di truyền của loài người

Bài 31. Ôn tập Phần năm: Di truyền học

PHẦN SÁU: TIẾN HÓA

Chương 1. BẰNG CHỨNG TIẾN HÓA

Bài 32. Bằng chứng giải phẫu học so sánh và phôi sinh học so sánh

Bài 33. Bằng chứng địa lí sinh học

Bài 34. Bằng chứng tế bào học và sinh học phân tử

Chương 2. NGUYÊN NHÂN VÀ CƠ CHẾ TIẾN HÓA

Bài 35. Học thuyết tiến hoá cổ điển

Bài 36. Thuyết tiến hoá hiện đại

Bài 37. Các nhân tố tiến hoá

Bài 38. Các nhân tố tiến hoá (tiếp theo)

Bài 39. Quá trình hình thành các đặc điểm thích nghi

Bài 40. Loài sinh học và các cơ chế cách li

Bài 41. Quá trình hình thành loài

Bài 42. Nguồn gốc chung và chiều hướng tiến hoá của sinh giới

Chương 3. SỰ PHÁT SINH VÀ PHÁT TRIỂN SỰ SỐNG TRÊN TRÁI ĐẤT

Bài 43. Sự phát sinh sự sống trên Trái Đất

Bài 44. Sự phát triển của sinh giới qua các đại địa chất

Bài 45. Sự phát sinh loài người

Bài 46. Thực hành: Bằng chứng về nguồn gốc động vật của loài người

PHẦN BẢY: SINH THÁI HỌC

Chương 1. CƠ THỂ VÀ MÔI TRƯỜNG

Bài 47. Môi trường và các nhân tố sinh thái

Bài 48. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật

Bài 49. Ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái lên đời sống sinh vật (tiếp theo)

Bài 50. Thực hành: Khảo sát vi khí hậu của một khu vực

Chương 2. QUẦN THỂ SINH VẬT

Bài 51. Khái niệm về quần thể và mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể

Bài 52. Các đặc trưng cơ bản của quần thể

Bài 53. Các đặc trưng cơ bản của quần thể (tiếp theo)

Bài 54. Biến động số lượng cá thể của quần thể

Chương 3. QUẦN XÃ SINH VẬT

Bài 55. Khái niệm và các đặc trưng cơ bản của quần xã

Bài 56. Các mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

Bài 57. Mối quan hệ dinh dưỡng

Bài 58. Diễn thế sinh thái

Bài 59. Thực hành: Tính độ phong phú của loài và kích thước quần thể theo phương pháp đánh bắt thả lại

Chương 4. HỆ SINH THÁI, SINH QUYỂN VÀ SINH THÁI HỌC VỚI QUẢN LÍ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN

Bài 60. Hệ sinh thái

Bài 61. Các chu trình sinh địa hoá trong hệ sinh thái

Bài 62. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

Bài 63. Sinh quyển

Bài 64. Sinh thái học và việc quản lí tài nguyên thiên nhiên

Bài 65. Ôn tập Phần sáu (Tiến hóa) và Phần bảy (Sinh thái học)

Bài 66. Tổng kết toàn cấp

Chia sẻ bài này qua: