PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC

Ảnh bìa sách
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC
Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Năm xuất bản
0
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC
DẪN NHẬP
PHẦN 1. ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG
BÀI 1. XÃ HỘI HỌC LÀ GÌ? VÀI NÉT VỀ XÃ HỘI HỌC VÀ BẢN CHẤT CỦA NÓ NHƯ LÀ CƠ SỞ CỦA MÔN PPNC XHH
BÀI 2. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
BÀI 3. CÁC GIAI ĐOẠN VÀ CÁC BƯỚC TRONG TIẾN TRÌNH NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC.
BÀI 4. GIỚI THIỆU VỀ CÁC PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC THỰC NGHIỆM
BÀI 5. THAO TÁC HÓA CÁC KHÁI NIỆM VÀ XÂY DỰNG CÁC CHỈ BÁO TRONG NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC
PHẦN 2. ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
I. CHỌN MẪU
II. BIẾN SỐ VÀ THANG ĐO BIẾN SỐ ?
PHẦN 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN XÃ HỘI HỌC
I. NHỮNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU XÃ HỘI HỌC
II. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỒNG THAM GIA

Chia sẻ bài này qua: