Các Thuyết Về Tâm Lý Học Phát Triển (MS-489)

Các Thuyết Về Tâm Lý Học Phát Triển (MS-489)

Các Thuyết Về Tâm Lý Học Phát Triển (MS-489)

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2003
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN

Chương 1. Thuyết của Piaget về các giai đoạn nhận thức

- Phác họa thân thế và sự nghiệp

- Xu hướng chung của thuyết.

- Mô tả các giai đoạn.

- Các biến đổi phát triển khác

- Cơ chế của sự phát triển.

- Lập trường về các vấn đề phát triển.

- Tính lý thuyết của thuyết

- Đánh giá thuyết

- Những thay đổi trong chính luận thuyết của Piaget

Chương 2. Thuyết phân tâm của Freud

- Phác họa tiểu sử

- Xu hướng chung của thuyết.

- Môt tả các giai đoạn.

- Cơ chế của sự phát triển

- Quan điểm về các vấn đề phát triển

- Tính chất lý thuyết của thuyết

- Đánh giá lý thuyết

Chương 3. Thuyết phân tâm của Erikson

- Phác hoạ tiểu sử

- Xu hướng chung của thuyết

- Mô tả các giai đoạn

- Cơ chế của sự phát triển

- Lập trường về các vấn đề phát triển

- Tính chất lý thuyết của thuyết.

- Đánh giá thuyết.

Chương 4. Thuyết học tập xã hội

- Lịch sử của thuyết

- Xu hướng chung của thuyết

- Cơ chế phát triển

- Lập trường về các vấn đề phát triển

- Đánh giá về thuyết.

Chương 5. Thuyết xử lý thõng tin

- Lịch sử của thuyết

- Xu hướng chung của thuyết

- Những tiếp cận của phát triển chính

- Cơ chế phát triển

- Lập trường về các vấn đề phát triển

- Tính chất lý thuyết của thuyết.

- Đánh giá thuyết.

Chương 6. Thuyết tập tính học

- Lịch sử của thuyết

- Xu hướng chung của thuyết

- Đóng góp cho tâm lý học phát triển ở người

- Cơ chế phát triển

- Lập trường về các vấn đề phát triển

- Tính chất lý thuyết của thuyết

- Đánh giá thuyết

Chương 7. Thuyết phát triển tri giác của Gibson

- Phác họa tiểu sử

- Xu hướng chung của thuyết

- Xu hướng phát triển

- Cơ chế phát triển

- Lập trường về các vấn đề phát triển

- Tính chất lý thuyết của thuyết

- Đánh giá thuyết

Chương 8. Suy ngẫm

- Các vấn đề phát triển được xem lại

- Tiến triển lịch sử của các thuyết phát triển

- Thiếu sót của các thuyết

- Giá trị hiện nay của các thuyết phát triển