Các Thuyết Về Tâm Lý Học Phát Triển (MS-489)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. Thuyết của Piaget về các giai đoạn nhận thức

- Phác họa thân thế và sự nghiệp

- Xu hướng chung của thuyết.

- Mô tả các giai đoạn.

- Các biến đổi phát triển khác

- Cơ chế của sự phát triển.

- Lập trường về các vấn đề phát triển.

- Tính lý thuyết của thuyết

- Đánh giá thuyết

- Những thay đổi trong chính luận thuyết của Piaget

Chương 2. Thuyết phân tâm của Freud

- Phác họa tiểu sử

- Xu hướng chung của thuyết.

- Môt tả các giai đoạn.

- Cơ chế của sự phát triển

- Quan điểm về các vấn đề phát triển

- Tính chất lý thuyết của thuyết

- Đánh giá lý thuyết

Chương 3. Thuyết phân tâm của Erikson

- Phác hoạ tiểu sử

- Xu hướng chung của thuyết

- Mô tả các giai đoạn

- Cơ chế của sự phát triển

- Lập trường về các vấn đề phát triển

- Tính chất lý thuyết của thuyết.

- Đánh giá thuyết.

Chương 4. Thuyết học tập xã hội

- Lịch sử của thuyết

- Xu hướng chung của thuyết

- Cơ chế phát triển

- Lập trường về các vấn đề phát triển

- Đánh giá về thuyết.

Chương 5. Thuyết xử lý thõng tin

- Lịch sử của thuyết

- Xu hướng chung của thuyết

- Những tiếp cận của phát triển chính

- Cơ chế phát triển

- Lập trường về các vấn đề phát triển

- Tính chất lý thuyết của thuyết.

- Đánh giá thuyết.

Chương 6. Thuyết tập tính học

- Lịch sử của thuyết

- Xu hướng chung của thuyết

- Đóng góp cho tâm lý học phát triển ở người

- Cơ chế phát triển

- Lập trường về các vấn đề phát triển

- Tính chất lý thuyết của thuyết

- Đánh giá thuyết

Chương 7. Thuyết phát triển tri giác của Gibson

- Phác họa tiểu sử

- Xu hướng chung của thuyết

- Xu hướng phát triển

- Cơ chế phát triển

- Lập trường về các vấn đề phát triển

- Tính chất lý thuyết của thuyết

- Đánh giá thuyết

Chương 8. Suy ngẫm

- Các vấn đề phát triển được xem lại

- Tiến triển lịch sử của các thuyết phát triển

- Thiếu sót của các thuyết

- Giá trị hiện nay của các thuyết phát triển

Chia sẻ bài này qua: