Giáo Trình Tâm Lý Học Kinh Doanh Thương Mại (MS-574)

Giáo Trình Tâm Lý Học Kinh Doanh Thương Mại (MS-574)

Giáo Trình Tâm Lý Học Kinh Doanh Thương Mại (MS-574)

Tác giả: TRẦN THỊ THU HÀ
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản HÀ NỘI
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2005
Coppy right

Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

I. Khái quát về tâm lý học

II. Các hiện tượng tâm lý cơ bản

Chương 2: TÂM LÝ KHÁCH HÀNG

I. Tâm lý khách hàng là gì?

II. Những đặc điểm tâm lý chung của khách hàng

III. Phân loại khách

IV. Quan sát và phán đoán tâm lý khách hàng

Chương 3: GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

I. Khái niệm về giao tiếp

II. Giao tiếp trong kinh doanh

Chương 4: QUÁ TRÌNH MUA BÁN THEO QUAN ĐIỂM TÂM LÝ HỌC

I. Những yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng và người bán hàng trong quá trình mua bán hàng hóa

II. Các khía cạnh tâm lý trong quá trình mua bán

Chương 5: NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN THƯƠNG MẠI

I. Cơ sở đề xuất yêu cầu tâm lý

II. Các phẩm chất tâm lý cần thiết