Giáo Trình Tâm Lý Học Kinh Doanh Thương Mại (MS-574)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA TÂM LÝ HỌC ĐẠI CƯƠNG

I. Khái quát về tâm lý học

II. Các hiện tượng tâm lý cơ bản

Chương 2: TÂM LÝ KHÁCH HÀNG

I. Tâm lý khách hàng là gì?

II. Những đặc điểm tâm lý chung của khách hàng

III. Phân loại khách

IV. Quan sát và phán đoán tâm lý khách hàng

Chương 3: GIAO TIẾP TRONG KINH DOANH

I. Khái niệm về giao tiếp

II. Giao tiếp trong kinh doanh

Chương 4: QUÁ TRÌNH MUA BÁN THEO QUAN ĐIỂM TÂM LÝ HỌC

I. Những yếu tố ảnh hưởng đến tâm lý của khách hàng và người bán hàng trong quá trình mua bán hàng hóa

II. Các khía cạnh tâm lý trong quá trình mua bán

Chương 5: NHỮNG PHẨM CHẤT CẦN THIẾT ĐỐI VỚI NHÂN VIÊN THƯƠNG MẠI

I. Cơ sở đề xuất yêu cầu tâm lý

II. Các phẩm chất tâm lý cần thiết 

Chia sẻ bài này qua: