Giáo Trình Tâm Lý Học Sáng Tạo (MS 21)

Tác giả
Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ KHOA HỌC SÁNG TẠO VÀ TÂM LÍ HỌC SÁNG TẠO

1. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của khoa học sáng tạo

2. Vài nét về lịch sử hình thành và phát triển của Tâm học sáng tạo

3. Đối tượng và nhiệm vụ nghiên cứu Tâm llí học sáng tạo

4. Phương pháp nghiên cứu

5. Ý nghĩa của việc nghiên cứu Tâm lí học sáng tạo

CHƯƠNG 2. BẢN CHẤT CỦA SỰ SÁNG TẠO TRONG TÂM LÍ HỌC

1. Ý nghĩa của sáng tạo và hoạt động sáng tạo

2. Khái niệm về sáng tạo

3. Một số khái niệm có liên quan đến sáng tạo

4. Bản chất của sáng tạo

5. Cấu trúc tâm lí của sáng tạo

6. Quan hệ giữa sáng tạo và trí thông minh, trí tuệ

CHƯƠNG 3. CÁC VẤN ĐỀ TÂM LÍ TRONG HOẠT ĐỘNG SÁNG TẠO

1. Cơ chế tâm lí của hoạt động sáng tạo

2. Tinh ỳ tâm lí trong hoạt động sáng tạo

3. Phương pháp suy luận sáng tạo

CHƯƠNG 4. NHÂN CÁCH SÁNG TẠO VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC SÁNG TẠO CHO HỌC SINH

1. Nhân cách sáng tạo và một số phẩm chất đặc trưng của nhân cách sáng tạo

2. Động cơ sáng tạo

3. Ý tưởng sáng tạo và một vài vấn đề tâm lí cá nhân

4. Đo lường năng lực sáng tạo của con người

5. Giáo dục sáng tạo

CHƯƠNG 5. TÂM LÍ HỌC SÁNG TẠO VÀ CUỘC SỐNG

1. Ứng dụng Tâm lí học sáng tạo trong công tác dạy học

2. Ứng dụng Tâm nhọc sáng tạo trong công tác truyền thông, quảng cáo

3. Ứng dụng Tâm lí học sáng tạo trong công tác tập hợp thanh niên và công tác quản lí

THAY LỜI KẾT

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Chia sẻ bài này qua: