Giáo Trình Tâm Lý Học Xã Hội (MS 498)

Giáo Trình Tâm Lý Học Xã Hội (MS 498)

Giáo Trình Tâm Lý Học Xã Hội (MS 498)

Tác giả: ThS. VŨ MỘNG ĐÓA
Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Chưa rõ
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right

Lời mở đầu

Chương 1. TÂM LÝ HỌC XÃ HỘI LÀ MỘT KHOA HỌC

I. Bản chất, đối tượng, nhiệm vụ của Tâm lý học xã hội 

1. Khái niệm Tâm lý học xã hội 

2. Đối tượng nghiên cứu của tâm lý học xã hội 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu của tâm lý học xã hội 

II. Sơ lược về lịch sử hình thành và phát triển của Tâm lý học xã hội 

1. Những tiền đề triết học 

2. Những trường phái đầu tiên trong Xã hội học và tâm lý học 

3. Tâm lý học trở thành một khoa học độc lập

III. Các phương pháp nghiên cứu của Tâm lý học xã hội 

1. Những nguyên tắc chủ yếu 

2. Các phương pháp nghiên cứu cơ bản trong tâm lý học xã hội 

Chương 2. CÁC HIỆN TƯỢNG TÂM LÝ XÃ HỘI

I. Khái niệm chung về hiện tượng tâm lý xã hội 

II. Các hiện tượng tâm lý xã hội cơ bản 

1. Tri giác xã hội 

1.1. Khái niệm Tri giác xã hội 

1.2. Các cơ chế Tri giác xã hội

2. Định kiến xã hội 

2.1. Khái niệm Định kiến xã hội 

2.2. Các nguyên nhân hình thành định kiến

2.3. Các mức độ của định kiến xã hội 

2.4. Thay đổi định kiến  

2.5. Kết luận 

3. Ảnh hưởng xã hội 

3.1. Khái niệm Ảnh hưởng xã hội 

3.2. Các cơ chế tâm lý của ảnh hưởng xã hội 

4. Liên hệ xã hội 

4.1. Khái niệm liên hệ xã hội 

4.2. Những cơ sở của việc hình thành Liên hệ xã hội 

4.3. Những yếu tố quy định Liên hệ xã hội 

4.4. Các hình thức Liên hệ xã hội 

5. Thái độ xã hội 

5.1. Một số quan điểm về thái độ 

5.2. Bản chất của thái độ 

5.3.Sự hình thành thái độ

5.4. Thái độ và hành vi 

6. Dư luận xã hội và tin đồn 

6.1. Dư luận xã hội 

6.2. Tin đồn 

Chương 3. TÂM LÝ NHÓM NHỎ

I. Khái niệm chung về nhóm 

1. Định nghĩa nhóm nhỏ 

2. Đặc trưng của nhóm nhỏ 

II. Quá trình cá nhân gia nhập nhóm 

1. Nguyên nhân cá nhân gia nhập nhóm 

2. Xã hội hoá cá nhân 

3. Nhập vai trong xã hội 

III. Các hướng nghiên cứu về nhóm nhỏ 

1. Trường phái xã hội học 

2. Trường phái trắc lượng xã hội 

3. Trường phái động thái nhóm 

4. Trường phái tâm lý học tập thể 

IV. Phân loại nhóm 

1. Nhóm thứ nhất và nhóm thứ hai 

2. Nhóm chính thức và nhóm không chính thức 

3. Nhóm bắt buộc và nhóm tự do 

4. Nhóm mở và nhóm khép kín 

5. Nhóm thành viên và nhóm hội viên 

V. Đặc điểm của nhóm 

1. Động thái nhóm 

2. Chuẩn mực nhóm 

3. Các hiện tượng áp lực nhóm 

4. Thay đổi, va chạm, xung đột nhóm 

5. Lãnh đạo nhóm 

6. Hoạt động truyền thông trong nhóm và quá trình ra quyết định 

7.Sự phát triển của nhóm 

8. Các mối quan hệ trong nhóm 

9. Tập thể - một dạng nhóm đặc biệt 

TÀI LIỆU THAM KHẢO