Những Trắc Nghiệm Tâm Lý - Tập 1 - Trắc Nghiệm Về Trí Tuệ (MS-33)

Chủ đề
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2007
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Số 1: Test Denver

Số 2. Trắc nghiệm vẽ hình lập phương

Số 3: Trắc nghiệm “Trí tuệ đa dạng” (của Gille)

Số 4: Các trắc nghiệm trí tuệ của Wechsler

Số 5: Trắc nghiệm Wisc

Số 6: Trắc nghiệm Wais

Số 7: Trắc nghiệm hình thức hợp Rey

Số 8: Trắc nghiệm khuôn hình tiếp dẫn chuẩn (test Raven)

Số 9: Trắc nghiệm năng lực trí tuệ

Chia sẻ bài này qua: