Những Trắc Nghiệm Tâm Lý - Tập 1 - Trắc Nghiệm Về Trí Tuệ (MS-33)

Những Trắc Nghiệm Tâm Lý - Tập 1 - Trắc Nghiệm Về Trí Tuệ (MS-33)

Những Trắc Nghiệm Tâm Lý - Tập 1 - Trắc Nghiệm Về Trí Tuệ (MS-33)

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản ĐẠI HỌC SƯ PHẠM
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2007
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Số 1: Test Denver

Số 2. Trắc nghiệm vẽ hình lập phương

Số 3: Trắc nghiệm “Trí tuệ đa dạng” (của Gille)

Số 4: Các trắc nghiệm trí tuệ của Wechsler

Số 5: Trắc nghiệm Wisc

Số 6: Trắc nghiệm Wais

Số 7: Trắc nghiệm hình thức hợp Rey

Số 8: Trắc nghiệm khuôn hình tiếp dẫn chuẩn (test Raven)

Số 9: Trắc nghiệm năng lực trí tuệ