Những Vấn Đề Lý Luận Và Phương Pháp Tâm Lý Học (MS-58)

Chủ đề
Năm xuất bản
2000
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương 1: THỰC TRẠNG KHOA HỌC TÂM LÝ VÀ SỰ PHÁT TRIỂN LÝ LUẬN CHUNG CỦA NÓ

1. Tâm lý học trong hệ thống tri thức khoa học

2. Khoa học tâm lý và thực tiễn xã hội

3. Lý thuyết, thực nghiệm và thực tiễn trong tâm lý học

4. Tâm lý học và toán học

5. Đặc điểm của sự phát triển lý luận chung của tâm lý học trong điều kiện hiện nay

Chương 2: CÁCH TIẾP CẬN HỆ THỐNG TRONG TÂM LÝ HỌC

1. Tâm lý người là đối tượng nghiên cứu có hệ thống

2. Một số nguyên tắc tiếp cận hệ thống trong tâm lý học

3. Vân đề quy luật trong tâm lý học

4. Về tính quy định có tính hệ thống của hành vi và tâm lý

Chương 3: PHẠM TRÙ PHẢN ÁNH TRONG TÂM LÝ HỌC

1. Tâm lý là sự phản ánh chủ quan thực tế khách quan

2. Phản ánh tâm lý là một quá trình; Các cấp độ và hình thức của nó

3. Ý thức là sự phản ánh lý tưởng

Chương 4: VẤN ĐỀ HOẠT ĐỘNG TRONG TÂM LÝ HỌC

1. Hoạt động là phạm trù lịch sử - xã hội

2. Các khía cạnh tâm lý học trong nghiên cứu hoạt động cá nhân

3. Cấu trúc hoạt động của cá nhân

Chương 5: VẤN ĐỀ GIÁO TIẾP TRONG TÂM LÝ HỌC

1. Giao tiếp là phạm trù cơ sở trong tâm lý học

2. Chức năng và cấu trúc của giao tiếp

3. Đặc điểm của các quá trình tâm lý trong điều kiện giao tiếp

Chương 6: VẤN ĐỀ NHÂN CÁCH TRONG TÂM LÝ HỌC

1. Quna hệ xã hội là nền tảng cơ bản của các thuộc tính nhân cách

2. Xu hướng nhân cách

3. Thái độ chủ quan của cá nhân

Chương 7: CÁI XÃ HỘI VÀ CÁI SINH HỌC TRONG SỰ QUY ĐỊNH TÂM LÝ CON NGƯỜI

1. Vấn đề tâm sinh lý

2. Vấn đề cái xã hội và cái sinh học trong sự phát triển tâm lý cá nhân

3. Các khía cạnh tâm lý của vấn đề phát sinh nhân chủng

Chia sẻ bài này qua: