Tâm Lý Học Dành Cho Lãnh Đạo (MS-122)

Tâm Lý Học Dành Cho Lãnh Đạo (MS-122)

Tâm Lý Học Dành Cho Lãnh Đạo (MS-122)

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản TỔNG HỢP TP.HCM - TINH VĂN MEDIA
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2010
Coppy right

Phần Một. TÂM LÝ HỌC ĐỂ LÃNH ĐẠO THÀNH CÔNG

Chương 1. Các mục tiêu trọng điểm của bạn

Chương 2. Tìm hiểu về tâm lý học

Phần Hai. ĐƯA RA MỘT ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

Chương 3. Cam kết lãnh đạo

Chương 4. Xây dựng cam kết của nhân viên

Chương 5. Phát triển tầm nhìn và mục đích chung

Phần Ba. HỢP TÁC VỚI NHAU

Chương 6. Hợp tác và cạnh tranh

Chương 7. Các mặt của quyền lực

Chương 8. Giao tiếp hiệu quả

Chương 9. Cảm xúc và sự thể hiện cảm xúc

Phần Bốn. TẬN DỤNG CÁC VẤN ĐỀ VÀ CÁC RÀO CẢN

Chương 10. Ra quyết định

Chương 11. Quản lý mâu thuẫn

Chương 12. Hướng đến các nhóm tự quản

Phần Năm. TRỞ THÀNH NHÀ LÃNH ĐẠO

Chương 13. Trở thành một doanh nghiệp có tinh thần học hỏi

Chương 14. Chuẩn bị cho tương lai