Tâm Lý Học Trí Khôn (MS-278)

Tâm Lý Học Trí Khôn (MS-278)

Tâm Lý Học Trí Khôn (MS-278)

Chủ đề: Tâm lý
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1998
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC

Chương 1. TRÍ KHÔN VÀ SỰ THÍCH NGHI SINH HỌC

• Vị trí của trí khôn trong tổ chức tinh thần

• Tính chất thích nghi của trí khôn

• Định nghĩa trí khôn

• Phân loại những giải thích có thể có về trí khôn

Chương 2. "TÂM LÍ HỌC TƯ DUY" VÀ BẢN CHẤT TÂM LÍ HỌC CỦA NHỮNG THAO TÁC LÔGICH

• Sự giải thích của B. Russell

• Tâm lí học tư duy: Buhler và Selz

• Phê phán tâm lí học tư duy

• Lôgich học và tâm lí học

• Các thao tác và những "nhóm hợp" của chúng

• Ý nghĩa chức năng và cấu trúc của các nhóm hợp

• Phân loại các "nhóm hợp” và các thao tác cơ bản của tư duy

• Sự cân bằng và sự phát sinh

Chương 3. TRÍ KHÔN VÀ TRI GIÁC

• Một chút lịch sử

• Lí thuyết Hình thức và sự giải thích về trí khôn của nó

• Phê phán tâm lí học Hình thức

• Những khác biệt giữa tri giác và trí khôn

• Những tương đồng giữa hoạt động tri giác và trí khôn

Chương 4. THÓI QUEN VÀ TRÍ KHÔN CẢM GIÁC - VẬN DỘNG

• Thói quen và trí khôn

• Độc lập hay phát sinh trực tiếp

• Thói quen và trí khôn

• Sự mầy mò và sự cấu trúc hóa

• Sự đồng hóa cảm giác vận động và sự nảy sinh trí khôn ở trẻ em

• Sự tạo dựng khách thể và các tương quan không gian

Chương 5. VIỆC LUYỆN TƯ DUY - TRỰC GIÁC VÀ CÁC THAO TÁC

• Những khác biệt về cấu trúc giữa trí khôn khái niệm và trí khôn cảm giác - vận động

• Các giai đoạn tạo dựng những thao tác

• Tư duy tượng trưng và tiền khái niệm

• Tư duy trực giác

• Các thao tác cụ thể

• Các thao tác hình thức

• Hệ thống cấp bậc các thao tác và sự phân hóa lũy tiến của chúng

• Sự xác định "trình độ trí tuệ"

Chương 6. NHỮNG YẾU TỐ XÃ HỘI TRONG SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRÍ KHÔN

• Sự xã hội hóa trí khôn cá nhân

• Các "nhóm hợp" thao tác và sự hợp tác