Toán 7 - Tập I

Tác giả
Chủ đề
Thể loại
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2005
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần ĐẠI SỐ

Chương I. SỐ HỮU TỈ, SỐ THỰC

Bài 1. Tập hợp Q các số hữu tỉ

Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ

Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ

Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ.

Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 5. Lũy thừa của một số hữu tỉ

Bài 6. Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp)

Bài 7. Tỉ lệ thức

Bài 8. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 9. Số thập phân hữu hạn.

Số thập phân vô hạn tuần hoàn

Bài 10. Làm tròn số

Bài 11. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

Bài 12. Số thực

Ôn tập chương I

Chương II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

Bài 1. Đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 2. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Bài 3. Đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 4. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

Bài 5. Hàm số

Bài 6. Mặt phẳng tọa độ

Bài 7. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0)

Bài đọc thêm. Đồ thị của hàm số y = … (a ≠ 0)

Ôn tập chương II

Phần HÌNH HỌC

Chương I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

Bài 1. Hai góc đối đỉnh

Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc

Bài 3. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

Bài 4. Hai đường thẳng song song

Bài 5. Tiên đề Ơ−clit về đường thẳng song song

Bài 6. Từ vuông góc đến song song

Bài 7. Định lí

Ôn tập chương I

Chương II. TAM GIÁC

Bài 1. Tổng ba góc của một tam giác

Bài 2. Hai tam giác bằng nhau

Bài 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh − cạnh − cạnh (c.c.c)

Bài 4. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh − góc − cạnh (c.g.c)

Bài 5. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc − cạnh − góc (g.c.g)

Bài 6. Tam giác cân

Bài 7. Định lí Py−ta−go

Bài 8. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông

Bài 9. Thực hành ngoài trời

Ôn tập chương II

Chia sẻ bài này qua: