Cơ Cấu Ngữ Âm Tiếng Việt (MS-233)

Cơ Cấu Ngữ Âm Tiếng Việt (MS-233)

Cơ Cấu Ngữ Âm Tiếng Việt (MS-233)

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Daisy Text

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản GIÁO DỤC
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 1998
Coppy right

I. Khái niệm chung về chữ viết

1. Chức năng của chữ viết

2. Các hệ thống chữ viết

II. Chữ quốc ngữ

1. Sự ra đời của chữ quốc ngữ

2. Đặc điểm của chữ quốc ngữ

3. Những bất hợp lý của chữ quốc ngữ

III. Chính tả

1. Các nguyên tắc chính tả cơ bản

2. Hệ thống âm vị tiếng Việt và sự thể hiện trên chữ viết

IV. Những qui định về chính tả tiếng Việt

1. Về những từ tiếng Việt mà hiện nay chính tả chưa thống nhất

2. Vấn đề tên riêng