Kho Tàng Về Các Ông Trạng Việt Nam

Kho Tàng Về Các Ông Trạng Việt Nam

Kho Tàng Về Các Ông Trạng Việt Nam

Chủ đề: Văn học
Thể loại: Tham khảo - Nghiên Cứu
Định dạng: Epub

Đăng nhập để đọc sách và tải về file pdf miễn phí

Nhà xuất bản Văn Hóa Thông Tin
Nhà xuất bản sách tiếp cận Trung Tâm Vì Người Mù Sao Mai
Năm xuất bản 2012
Coppy right NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA THÔNG TIN

Phần thứ nhất:

Lịch sử khoa cử ở Việt Nam

Các Trạng nguyên ở Việt Nam

Từ những ông Trạng đến kho tàng truyện Trạng Việt Nam

Danh sách các vị Đại khoa

Tiểu sử các Trạng nguyên

Những vị đỡ đầu các kỳ thi đình

Các vị Đình nguyên triều Nguyễn

Phần thứ hai: GIAI THOẠI VÀ TÁC PHẨM MỘT SỐ TRẠNG NGUYÊN

Lê Văn Thịnh

Mạc Đĩnh Chi

Trạng Hiền

Trạng Huyền Quang

Trạng nguyên Hồ Tông Thốc

Lương Thế Vinh

Trạng nguyên Nguyễn Trực

Trạng nguyên Lê Nại

Trạng Trình - Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trạng nguyên Vũ Duệ

Trạng Me - Nguyễn Giải Thanh

Trạng nguyên Giáp Hải

Trạng nguyên Nguyễn Đức Lượng, Nguyễn Thiến

Trạng Nguyệt Áng

Trạng nguyên Phạm Duy Trĩ

Trạng nguyên Phạm Trấn

Trạng nguyên Nguyễn Đăng Đạo

Trạng nguyên Trịnh Tuệ

Phần thứ ba: NHỮNG ÔNG TRẠNG DÂN PHONG

Trạng Quét

Trạng Gióng

Trạng Bùng

Trạng Trịnh

Trạng Khiếu

Trạng Tư Thiên

Trạng Ăn

Trạng Vật

Trạng Cờ

Trạng Bờ Ao

Trạng Gầu

Trạng Lợn

Trạng Quỳnh