Lý Luận Văn Học

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2003
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Phần một. CƠ SỞ LÍ LUẬN CHUNG

Chương I - Nghệ thuật và đời sống xã hội (Phạm Thành Hưng biên soạn).

Chương II - Nghệ thuật - Một hình thái ý thức xã hội đặc thù (Trần Khánh Thành biên soạn).

Chương III - Thế giới quan và sáng tác văn học (Phạm Thành Hưng biên soạn).

Chương IV - Chức năng văn học (Phạm Thành Hưng biên soạn).

Chương V - Tính nhân dân, tính dân tộc của văn học (Phạm Quang Long biên soạn).

Chương VI - Văn học là một loại hình nghệ thuật (Trần Khánh Thành biên soạn).

Chương VII -Nhà văn và quá trình sáng tác (Trần Khánh Thành biên soạn).

Phần hai. TÁC PHẨM VĂN HỌC (Đoàn Đức Phương biên soạn)

Chương I - Tác phẩm văn học là một chỉnh thể thẩm mĩ.

Chương II - Đề tài, chủ đề và tư tưởng tác phẩm.

Chương III - Nhân vật và tính cách.

Chương IV - Cốt truyện và kết cấu.

Chương V - Ngôn ngữ trong tác phẩm văn học.

Phần ba. LOẠI THỂ VĂN HỌC

Chương I – Thơ (Hà Minh Đức biên soạn).

Chương II - Tiểu thuyết (Lí Hoài Thu biên soạn).

Chương III - Kịch (Lí Hoài Thu biên soạn).

Chương IV - Các thể kí văn học (Hà Minh Đức biên soạn).

Phần bốn. PHƯƠNG PHÁP SÁNG TÁC, TRÀO LƯU VÀ TRƯỜNG PHÁI VĂN HỌC(Đỗ Văn Khang biên soạn)

Chương I - Khái niệm chung về phương pháp sáng tác.

Chương II - Mối quan hệ giữa phương pháp sáng tác, khuynh hướng, trào lưu và trường phái văn học. Khái niệm “kiểu sáng tác”.

Chương III - Các phương pháp sáng tác quan trọng trong lịch sử văn học.

Phụ trương

THI PHÁP HỌC (Nguyễn Văn Nam biên soạn).

Chia sẻ bài này qua: