Nghiên Cứu So Sánh Tiễn Đăng Tân Thoại Và Truyền Kỳ Mạn Lục (MS-268)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2000
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

Chương I. DẪN LUẬN Tiết thứ nhất: Sự đón nhận Tiễn đăng tân thoại

Chương II. TÁC GIẢ

Chương III. SỰ RA ĐỜI VÀ LƯU TRUYỀN CỦA TÁC PHẨM

Chương IV: NỘI DUNG

Chương V. NGUỒN GỐC

Chương VI. KỸ XẢO, NỘI HÀM VÀ ẢNH HƯỞNG

Chương VII. KẾT LUẬN

Chia sẻ bài này qua: