Văn Học Việt Nam 1900-1945 (MS-236)

Chủ đề
Ngôn Ngữ Nội Dung Sách
Nhà xuất bản
Năm xuất bản
2009
Định dạng sách
Nhà xuất bản sách tiếp cận
Sơ lược sách

PHẦN 1/2

Phần thứ nhất. VĂN HỌC VIỆT NAM GIAI ĐOẠN GIAO THỜI 1900 – 1930

(TRẦN ĐÌNH HƯỢU – LÊ CHÍ DŨNG)

Chương I. Văn học và cuộc sống của buổi giao thời Âu – Á

Chương II. Vào những năm đầu thế kỉ XX, văn học chuyển mình

Chương III. Văn chương yêu nước của người chí sĩ

Chương IV. Phan Bội Châu (1867 – 1940)

Chương V. Thơ trào phúng phát triển thành một dòng

Chương VI. Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu (1889–1939)

Chương VII. Văn học mới ra đời ở thành thị

Chương VIII. Những năm 20 sôi sục và sự báo hiệu của sự phát triển về sau của văn học

Chương IX. Kết luận

PHẦN 2/2

Phần thứ hai. VĂN HỌC VIỆT NAM 1930 - 1945

Chương X. Tình hình chung về chính trị, kinh tế, văn học của thời kỳ 1930 – 1945 – PHAN CỰ ĐỆ

Chương XI. Tình hình chung văn học hiện thực phê phán 1930 – 1945 – PHAN CỰ ĐỆ

Chương XII. Nguyễn Công Hoan (1903 – 1977) – NGUYỄN HOÀNH KHUNG

Chương XIII. Ngô Tất Tố (1892 – 1954) – PHAN CỰ ĐỆ

Chương XIV. Vũ Trọng Phụng (1912 – 1939) – NGUYỄN HOÀNH KHUNG

Chương XV. Nguyên Hồng (1918 – 1982) – PHAN CỰ ĐỆ

Chương XVI. Nam Cao (1917 – 1951) – HÀ VĂN ĐỨC

Chương XVII. Tú Mỡ (1900 – 1976) – HÀ VĂN ĐỨC

Chương XVIII. Tình hình chung văn học lãng mạn (1932 – 1945) – PHAN CỰ ĐỆ

Chương XIX. Tự Lực văn đoàn – PHAN CỰ ĐỆ

Chương XX. Phong trào Thơ mới lãng mạn – PHAN CỰ ĐỆ

Chương XXI. Thạch Lam (1910 – 1942) – HÀ VĂN ĐỨC

Chương XXII. Nguyễn Tuân (1910 – 1987) – HÀ VĂN ĐỨC

Chương XXIII. Tình hình chung văn học cách mạng (1930 – 1945) – NGUYỄN TRÁC

Chương XXIV. Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh – PHAN CỰ ĐỆ

Chương XXV. Tập thơ Từ ấy của Tố Hữu – PHAN CỰ ĐỆ

Chia sẻ bài này qua: